VISITORS SINCE 20/01/2007=75

ΕΡΓΑΣΙΑ   ΙIΙ

  ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α  : <<Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η μικροδιδασκαλία 20΄ >>

            Η 20λεπτη Μικροδιδασκαλία που θα παρουσιάσετε στην τελευταία συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη Διδακτική Ενότητα (ορισμένων ωρών ), την οποία έχετε διδάξει ή πρόκειται να διδάξετε . Αυτή η Διδακτική ενότητα εντάσσεται με τη σειρά της σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ορισμένων εκατοντάδων ωρών , το οποίο ανήκει σε ένα από τα Θεματικά Πεδία (κεφάλαιο 1, σελ. 23 ) και υλοποιείται σε Κ.Ε.Κ. . Παρακαλούμε απαντήστε πρώτα στις παρακάτω ερωτήσεις , που δίνουν πληροφορίες για το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Μικροδιδασκαλία σας .

 

 1. Σε ποιο πρόγραμμα κατάρτισης εντάσσεται η Διδακτική σας Ενότητα , μέρος της οποίας αποτελεί η Μικροδιδασκαλία σας των 20΄ ; ( τίτλος προγράμματος , Θεματικό Πεδίο , διάρκεια σε ώρες ) .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο τίτλος του προγράμματος είναι “ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ “

 

Το θεματικό πεδίο είναι :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ .

 

Η διάρκεια σε διδακτικές ώρες : 300 ώρες ( 200 θεωρία και 100 πρακτική άσκηση )

 

 1. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα  ; ( άνεργοι ή μη , ειδικότητες , μορφωτικό επίπεδο , μέσος όρος ηλικίας κ.ά. )

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απευθύνεται σε 20 άνεργους νέους & νέες  απόφοιτους Α.Ε.Ι. , ηλικίας 23-24 ετών οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. .

 

 1. Ποιος είναι ο τίτλος της δικής σας Διδακτικής Ενότητας μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και ποια η συνολική διάρκειά της

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο τίτλος της Διδακτικής Ενότητας είναι  : “ Βασικές έννοιες Διαδικτύου & Εφαρμογές “ .    Η διάρκεια της διδακτικής ενότητας είναι 40 διδακτικές ώρες .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ποιες πληροφορίες θα αξιοποιήσετε και πως θα τις επεξεργαστείτε προκειμένου να κάνετε το 1o βήμα σχεδιασμού αυτής της Διδακτικής Ενότητας ; (βλ. κεφάλαιο 7 ) . Με ποιους θα συνεργαστείτε για αυτό το σκοπό ; ( 100 – 200 λέξεις )

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ,εκπαιδευτικές , οικονομικές και κοινωνικές προδιαγραφές , στόχους και προοπτικές των καταρτιζόμενων αξιοποιούνται για το 1o βήμα του σχεδιασμού της Διδακτικής Ενότητας . Οι εκπαιδευόμενοι με την εκμάθηση χειρισμού διαδικτύου σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο θα ανταποκριθούν στις ανάγκες & τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που καθημερινά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και τις πολυεπίπεδες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο από εργοδότες & εργαζόμενους . Αναφορικά με τα δεδομένα του 1ου βήματος σχεδιασμού μια διδακτικής ενότητας : Μελέτη και αξιοποίηση πληροφοριών παραθέτω τις ακόλουθες απαντήσεις στα 6 βασικά ερωτήματα (Τόμος 3 – Κεφάλαιο 7 – Ενότητα 1 του Εκπαιδευτικού Υλικού ) .

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ  .  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης συγκαταλέγεται στο θεματικό πεδίο “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ “ και απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι.  από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στα προγράμματα σπουδών δεν περιέχονται μαθήματα ,εκπαίδευση ή κατάρτιση στην πληροφορική και τις εφαρμογές της.  Διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 1. Είναι άνεργοι κι αυτό αποδεικνύεται από παραπεμπτικό σημείωμα του Ο.Α.Ε.Δ.
 2. Δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία κι αυτό αποδεικνύεται από βεβαίωση των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) .
 3. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και έχουν προσκομίσει επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου τους .
 4. Η ηλικία τους είναι 23-24 ετών .
 5. Αναφορικά με το φύλο το 50% είναι άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  & το 50% είναι γυναίκες .

 

ΓΙΑΤΙ .  Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η ειδίκευση & εξειδίκευση πτυχιούχων Α.Ε.Ι.  σε θέματα Διαδικτύου με το δεδομένο της ζήτησης από την αγορά εργασίας ανάλογων γνώσεων & δεξιοτήτων . Η ανεργία των νέων πτυχιούχων και γενικότερα η ανεργία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα σύμφωνα με έγκυρες δημοσκοπήσεις και ο στόχος του προγράμματος συμβαδίζει θεσμικά με τις επιδιώξεις του αρμόδιου Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας που εποπτεύει τα προγράμματα κατάρτισης .

 

ΠΟΙΟ .   Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι “ Χειρισμός Διαδικτύου – Κατασκευή Ιστοσελίδων – Δίκτυα Η/Υ “ και η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει τίτλο “ Βασικές έννοιες Διαδικτύου & Εφαρμογές “ . Ειδικότερα : ιστορική αναδρομή στο internet , βασική ορολογία , χρήσεις internet , χρήση προγραμμάτων διαδικτύου ( internet explorer , Outlook Express) , μηχανισμοί εύρεσης – πύλες , γενικότερες εφαρμογές στην επαγγελματική & κοινωνική ζωή .

 

ΠΟΥ .  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ στην κεντρική δομή της Αθήνας σε εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση ADSL των 25 computers στο internet .

 

ΠΟΤΕ .  Η διδακτική ενότητα έχει διάρκεια 40 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα επί 5 διδακτικές ώρες την ημέρα δηλαδή χρειάζεται 8 ημέρες η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα . Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 300 ωρών απαιτεί 12 εβδομάδες και διδάσκουν κι άλλοι 2 συνάδελφοι πληροφορικοί .

 

ΤΙ .   Η υλικοτεχνική υποδομή στο εργαστήριο πληροφορικής είναι διαθέσιμη , η σύνδεση στο internet λειτουργεί χωρίς τεχνικά προβλήματα , ο πίνακας & ο προβολέας είναι εποπτικά μέσα που βοηθούν στη διδασκαλία και την πρακτική εξάσκηση .

 

 

 

 1. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της Διδακτικής Ενότητας (σε επίπεδο γνώσεων – ικανοτήτων – στάσεων ) ; (100 – 150 λέξεις )

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η διδακτική ενότητα που εντάσσεται σε πρόγραμμα 300 ωρών με θέμα το Διαδίκτυο ,την κατασκευή & ηλεκτρονική δημοσίευση ιστοσελίδων και τα Δίκτυα Η/Υ παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις , εταιρείες και συνεργασίες με δημόσιους φορείς . Στην σημερινή εποχή ο χειρισμός και οι εφαρμογές του Διαδικτύου ( internet ) απαιτεί συνεχή ,δια βίου εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή στον εργασιακό χώρο και ταυτόχρονα στον προσωπικό υπολογιστή του απασχολούμενου στις νέες τεχνολογίες . Επιπρόσθετα υπάρχουν εργασίες όπως η δημιουργία και δημοσίευση (publish) ιστοσελίδων (web pages ) που διεξάγονται με ελάχιστες μετακινήσεις από το γραφείο του δωματίου στους εργασιακούς χώρους .

Οι χρήσεις του διαδικτύου σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αφομοιώνονται από τους εργαζόμενους με την εμπειρία ,την κατάρτιση και τη γνώση. Η επιλογή ,με κριτήριο τα βιογραφικά και τα πτυχία , των καταρτιζομένων πραγματοποιήθηκε με κριτήριο ότι μέχρι την έναρξη του προγράμματος δεν είχαν γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής επίσημα πιστοποιημένες ,άρα με το πρόγραμμα προάγεται η πληροφοριακή τους παιδεία .

 

Για τη διδακτική ενότητα των 40 ωρών προσδιορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι :

 

Σε επίπεδο γνώσεων :

 

 1. Να ενημερωθούν για τις χρήσεις και να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου .
 2. Να αποκτήσουν μεθοδολογία για τις βασικές εργασίες στα προγράμματα χειρισμού των ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
 3. Σε πρακτικό επίπεδο να αποκτήσουν δεξιότητες για χειρισμό εφαρμογών όπως για παράδειγμα : μηχανισμοί εύρεσης , πύλες , ηλεκτρονικές αιτήσεις , βιβλιοθήκες , εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία , ηλεκτρονικό εμπόριο .

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων :

Να αποκτήσουν τη δυνατότητα κυρίως από την πρακτική άσκηση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε συνθήκες εργασίας και απασχόλησης με εργασίες (projects ) και την αξιοποίηση των ασκήσεων του βιβλίου που παρέχει το πρόγραμμα κατάρτισης . Οι ικανότητες από την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής υποδομής πληροφοριακής παιδείας ανατροφοδοτούν την ανταπόκριση σε συνθήκες πραγματικής αμειβόμενης εργασίας με τις ανάλογες απαιτήσεις που πάντα υπάρχουν .

 

Σε επίπεδο στάσεων :

1.        Να έχουν τη δυνατότητα οι καταρτιζόμενοι να κατευθύνονται σε ενασχόληση με ιστοσελίδες που είναι χρήσιμες ,απαραίτητες και παρέχουν πλεονεκτήματα .

2.        Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα αρνητικά δεδομένα που υπάρχουν και δημιουργούνται με τη χρήση του διαδικτύου και να τα αποφεύγουν .

3.        Να αξιοποιούν πληροφορίες ,γνώσεις ,τεχνικές γύρω από τα θέματα του internet που συμβάλουν στην βελτίωση της απόδοσης και παραγωγικότητας σε θέσεις εργασίας που θα αναλάβουν μετά την εκπαίδευσή τους στο Κ.Ε.Κ. .

 

 

 

6.             Ποια είναι τα βασικά θέματα (υποενότητες ) αυτής της Διδακτικής Ενότητας ;

 

ΘΕΜΑΤΑ  - ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

(κατά προσέγγιση )

1η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο – Χρήσεις internet

8 ώρες

2η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και εφαρμογές του

8 ώρες

3η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Προγράμματα διαδικτύου (Internet Explorer )

8 ώρες

4η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Μηχανισμοί Εύρεσης – Παγκόσμιος Ιστός

8 ώρες

5η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ

Ασφάλεια Διαδικτύου – Λήψη Αρχείων ,ιστοσελίδων

8 ώρες

 

 

7.            Τι θα ενδιαφερόσασταν να αυτοαξιολογήσετε από το εκπαιδευτικό σας έργο σε αυτή τη Διδακτική Ενότητα ; ( αναφέρετε τους άξονες αξιολόγησης που επιλέγετε και αιτιολογήστε τις επιλογές σας : 80 –150 λέξεις )

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όταν αποκτά ουσιαστικές προϋποθέσεις συμβάλει στην βελτιστοποίηση της διδασκαλίας και του σχεδιασμού της και στην ουσιαστική προσέγγιση και αυτογνωσία του εκπαιδευτή για την εκπαιδευτική διαδικασία . Στο κεφάλαιο 11 του τόμου 3 του εκπαιδευτικού υλικού στην ενότητα 2 περιγράφονται 4 άξονες αυτοαξιολόγησης που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης . Μετά από μελέτη συμπεραίνω ότι ενδιαφέρομαι και για τους 4 άξονες με ανάλογες αιτιολογίες .

 

 

1.         Ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας αξιολογείται για να διακρίνουμε τη σαφήνεια και ευστοχία των στόχων ,την καταλληλότητα στη χρήση των τεχνικών και μέσων , την πετυχημένη οργάνωση της ύλης που διδάσκουμε και την προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους καταρτιζόμενους .

2.         Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που είναι η ενεργητική συμμετοχή , η πρόκληση ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων , ο προσδιορισμός νεωτερισμών στις προοπτικές για γνώση και έρευνα και κυρίως η σύνδεση των γνώσεων του διαδικτύου με επαγγελματικές εφαρμογές σε συνθήκες εργασίας.

3.         Οι σχέσεις μας με τους εκπαιδευόμενους ώστε να συμπεράνουμε την διάθεση για συμμετοχή και αποδοχή της γνώσης και η έφεση στη μάθηση και αναζήτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής .

4.         Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα συνδυάζουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στα μαθήματα ,στις ατομικές και ομαδικές εργασίες , τις επιδόσεις και κυρίως τις ικανότητες για πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον .

 

 

  

 

 

 

 

 

8.          Ποιες τεχνικές αξιολόγησης θα χρησιμοποιούσατε ( και γιατί ) προκειμένου να   αυτοαξιολογήσετε το έργο σας σε αυτή τη Διδακτική Ενότητα ; ( 80 – 150 λέξεις )

Στον τόμο 3 του εκπαιδευτικού υλικού στο κεφάλαιο 11 , στην ενότητα 2 στην παράγραφο 2.2. αναφέρονται 6 τεχνικές αυτοαξιολόγησης και προτιμήσουμε τις εξής :

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 1. Παρατήρηση επεισοδίων .  Με αυτή την τεχνική λαμβάνουμε αυθεντικές πληροφορίες για τους τρόπους αντίδρασης των εκπαιδευόμενων στην όλη διαδικασία. Καταγράφονται η συμμετοχή τους σε ομαδικές εργασίες , η προθυμία τους για πραγματοποίηση ατομικών εργασιών στο διαδίκτυο , η διάθεση για συμμετοχή σε διαλόγους για επιμέρους θέματα της διδακτικής ενότητας και η αδιαφορία ή αποδοχή του μαθήματος .
 2. Βιντεοσκόπηση συνάντησης .  Μας επιτρέπει μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να εξετάσουμε διεξοδικά την εικόνα που εμφανίζουμε ως εκπαιδευτές.  Διακρίνουμε τη σχέση των προσδοκιών και του σχεδιασμού με τα αποτελέσματα της διαδικασίας και τη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων τους οποίους έχουμε ενημερώσει για τη βιντεοσκόπηση και έχουμε εξασφαλίσει την συγκατάθεσή τους .
 3. Ερωτηματολόγιο . Είναι η πιο εύχρηστη και διαδεδομένη τεχνική γιατί μας προσδιορίζει επακριβώς τις απόψεις των εκπαιδευόμενων οι οποίοι ανώνυμα ,με υπευθυνότητα απαντάνε . Τα ερωτηματολόγια με κλειστές και ανοιχτές απαντήσεις μας παρέχουν έγκυρες πληροφορίες .
 4. Επιτεύγματα εκπαιδευομένων .  Με σύντομα tests πολλαπλών επιλογών , συμπλήρωσης σύντομης απάντησης που απαιτούν έρευνα και ανάκληση σε γνώσεις που έχουν διδαχθεί διεξοδικά και αναλυτικά ελέγχουμε τα επιτεύγματα και την πρόοδο των καταρτιζόμενων . Τα αποτελέσματα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο από αυτούς,   στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου Η/Υ .

 

 

 

 

9.                Η 20λεπτη Μικροδιδασκαλία σας σε ποια από τις παρακάτω υποενότητες (της ερώτησης 6 ) εντάσσεται ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η 20λεπτη Μικροδιδασκαλία μου εντάσσεται στην 1η υποενότητα με τίτλο

“ Εισαγωγή στο Διαδίκτυο – Χρήσεις internet  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.                          Περιγράψτε σύντομα το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χαρακτηρίζουν τη διδακτική ώρα (45 ‘ ) που προηγείται της Μικροδιδασκαλίας σας και που θεωρείται ότι εκπαιδευτής / τρια ήσασταν πάλι εσείς .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Μικροδιδασκαλία των 20’ εντάσσεται στη 2η ώρα της 1ης υποενότητας που αποτελείται από 8 διδακτικές ώρες 45 ‘ . Άρα η προηγηθείσα διδακτική ώρα είναι η 1η ώρα και το περιεχόμενο είναι μια  εισαγωγή στο Διαδίκτυο σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο .

 

Α. Το περιεχόμενο της διδακτικής ώρας σε επίπεδο γνώσεων είναι :

 

 1. Ανάλυση μερικών βασικών εννοιών για το διαδίκτυο και επεξηγήσεις ακρωνύμιων  όπως http , www , isp , ftp , server , client  .
 2. Συζήτηση με τους καταρτιζόμενους για γνώσεις σχετικά με χρήσεις του διαδικτύου σε επαγγελματικές δραστηριότητες και ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα από την εμπειρία και τις πηγές πληροφοριών που διαθέτουν .
 3. Πρακτική εφαρμογή επισκέψεων σε ιστοσελίδες με εφαρμογή στους Η/Υ μέσω του δικτύου του εργαστηρίου και αξιολόγηση από τους 20 καταρτιζόμενους αυτής της εκπαιδευτικής εμπειρίας .

 

      Β.   Το περιεχόμενο της διδακτικής ώρας σε επίπεδο ικανοτήτων είναι :

     

1.      Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των βασικών εννοιών του διαδικτύου .

2.      Να αποκτήσουν την ικανότητα αναζήτησης ευρύτερων χρήσεων των ιστοσελίδων σε εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον .

 

      Γ.    Το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας σε επίπεδο στάσεων είναι :

 1. Να προωθήσουμε στους καταρτιζόμενους ένα ερευνητικό πνεύμα με την έννοια της έρευνας της χρησιμοποίησης του διαδικτύου σε πρακτικό επίπεδο
 2. Να αποκτήσουν μια συμπεριφορά συνδυασμού των γνώσεων και πληροφοριών που αποκτούν για το διαδίκτυο με την σύνδεσή τους με συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο εργαστήριο .

 

Σε αυτή την 1η ώρα έναρξης της υποενότητας χρησιμοποίησα τις ακόλουθες εκπαιδευτικές τεχνικές :

 1. Εισήγηση και καταιγισμός ιδεών ώστε να πραγματοποιήσω εισαγωγή στο θέμα και να διδαχθούν εισαγωγικές γνώσεις και έννοιες που χρειάζονται σε όλη την Ενότητα .
 2. Συζήτηση με τους καταρτιζόμενους και ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να υπάρχει μια αφετηρία για απόψεις και πληροφορίες σχετικά με το διαδίκτυο .
 3. Επίδειξη και επίλυση απλών εφαρμογών και ασκήσεων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ενταχθούν σε ένα εφαρμοσμένο πλαίσιο παρουσίασης  ιστοσελίδων με ατομική εργασία αφού σε κάθε καταρτιζόμενο αντιστοιχεί ένας Η/Υ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.                    Περιγράψτε σύντομα το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που ακολουθούν στα 25 λεπτά που έπονται της Μικροδιδασκαλίας σας , μέχρι να ολοκληρωθεί η 45λεπτη διδακτική ώρα στην οποία αυτή εντάσσεται .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μικροδιδασκαλία των 20 λεπτών αποτελεί μια πλήρη απεικόνιση της 45λεπτης διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές , ο σχεδιασμός ,οι στόχοι ,το περιεχόμενο , οι τεχνικές ,τα μέσα και η αξιολόγηση των πεπραγμένων είναι παρόμοια. Η κεντρική ιδέα της μικροδιδασκαλίας είναι οι χρήσεις ,τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου άρα σε αυτούς τους 3 άξονες στα υπόλοιπα 25 λεπτά αναπτύσσονται εφαρμογές και ασκήσεις .  

Μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας στο τέλος της μικροδιδασκαλίας δόθηκε πίνακας με χρήσεις , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του διαδικτύου και ακολούθησε συζήτηση .  Στα επόμενα 25 λεπτά οι καταρτιζόμενοι χωριζόμενοι πάλι σε 3 ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν μια άσκηση : η εύρεση με παραδείγματα και εφαρμογές για τις χρήσεις , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα ( για παράδειγμα : Χρήσεις : ηλεκτρονική αλληλογραφία που γίνεται σε μια εταιρεία πιστοποιήσεων πληροφορικής , Πλεονεκτήματα : άμεση αποστολή –λήψη αλληλογραφίας ενώ για τα γράμματα περιμένουμε 3-4 ημέρες από το ταχυδρομείο , Μειονεκτήματα :Αλόγιστη χρήση του διαδικτύου σε συγγενή μου επέφερε λογαριασμό 500 € /δίμηνο ) .  Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιώ είναι επίδειξη , λύση προβλήματος , χωρισμός σε ομάδες και ανάθεση εργαστηριακών ασκήσεων , συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις και επίλυση προβλήματος . Τα εκπαιδευτικά μέσα είναι ο Η/Υ και το internet , ο προβολέας για εστίαση στο κάθε αντικείμενο μελέτης και ο πίνακας για χρήση παραδειγμάτων .